Architecture

KMiW Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Tematy prac inżynierskich


semestrpromotortreść
2018 / 2019dr hab. inż.
Grzegorz Cieplok
cieplok@agh.edu.pl
Dynamika ruchu rakiety sterowanej wektorem ciągu w ujęciu równań Lagrange'a drugiego rodzaju. (Praca podjęta i zrealizowana)


Opis:

Praca obejmuje sformułowanie dynamicznych równań ruchu rakiety napędzanej za pomocą silnika o sterowanym wektorze ciągu. W takim przypadku korpus rakiety i silnik rozpatrywane są jako oddzialne ciała połączone ze sobą za pomocą przegubu Cardana. Do sformułowana dynamicznych równań ruchu układu rozumianego jako przegubowe połączenie dwóch ciał w ruchu ogólnym proponowana jest metoda równań Lagrange'a II rodzaju. Model poza podstawowymi oddziaływaniami sił aerodynamicznych powinie zawierać algorytm sterowania utrzymujący rakietę w pozycji pionowej.

2017 / 2018dr inż.
Robert Barański
robertb@agh.edu.pl
EMG - porównanie sygnałów generowanych przez lewą i prawą rękę


Opis:

Pomiary potencjałów mięśniowych (sEMG) oraz sprawdzenie, czy i jak wielkie sa różnice pmiędzy lewą i prawą ręką podczas realizacji siły zacisku.Praca będzie oparta na wykorzystaniu oprogramowania LabVIEW oraz analiz statystycznych.

2017 / 2018dr inż.
Robert Barański
robertb@agh.edu.pl
Badanie własności wzbudnika drgań


Opis:

Praca z normą i autorskim wzbudnikiem celem wyznaczenia jego charakterystyk, własności.
Praca będzie oparta na wykorzystaniu oprogramowania LabVIEW oraz analiz statystycznych.

2017 / 2018dr inż.
Robert Barański
robertb@agh.edu.pl
Implementacja multiefektu gitarowego


Opis:

Interesujesz się muzyką? Ta praca może być dla Ciebie. Efektów jest sporo do wyboru więc możesz zdecydować który Cię interesuje.
Przewiduję opracowanie efektu w środowisku LabVIEW, ale dopuszczam róeniż inne języki programowania.

2017 / 2018dr inż.
Robert Barański
robertb@agh.edu.pl
Drgania miejscowe/ogólne - aplikacja do oceny stopnia narażenia na drgania w świetle obowiązujących norm


Opis:

Praca z normą. Opracowanie kompetnej aplikacji w środowisku LabVIEW.

2017 / 2018dr inż.
Robert Barański
robertb@agh.edu.pl
Wpływ rękojeści na wyniki przy estymacji siły na bazie sygnału EMG.


Opis:

Pomiary potencjałów mięśniowych (sEMG) oraz wyznaczanie na ich podstawie siły zacisku to problem badawczy wielu prac.
Badanym zagadnieniem jest wpływ wielkości (obwodu) rękojeści na sygnał sEMG przy stałej niezmiennej sile zacisku (bez względu na rękojeść). 
Praca będzie oparta na wykorzystaniu oprogramowania LabVIEW oraz analiz statystycznych.

2017 / 2018dr hab. inż.
Krzysztof Kosała
kosala@agh.edu.pl
Koncepcja i wykonanie modeli dydaktycznych wybranych ustrojów dźwiękochłonnych


Opis:

Celem pracy jest opracowanie koncepcji oraz wykonanie modeli ustrojów dźwiękochłonnych (próbek), które będą miały wykorzystanie do celów dydaktycznych przy wyznaczaniu ich fizycznych współczynników pochłaniania dźwięku w Laboratorium badania właściwości materiałów i ustrojów KMiW. W ramach pracy wykonane zostaną weryfikujące badania eksperymentalne z użyciem rury impedancyjnej przeprowadzone na opracowanych próbkach ustrojów. 

2017 / 2018dr hab. inż.
Grzegorz Cieplok
cieplok@agh.edu.pl
Wyznaczenie parametrów zastępczych modelu nosiwa przenośnika wibracyjnego dla wybranych produktów spożywczych.


Opis:

Tematyka pracy obejmuje badania eksperymentalne związane z ruchem wybranych produktów spożywczych na rynnie przenośnika wibracyjnego i adaptację modelu nosiwa opracowanego przez J.Michalczyka do uzyskanych wyników. Szczególne znaczenie pracy zamknie się w analizie porównawczej układu rzeczywistego i modelu teoretycznego opartego o ruch punktu materialnego po drgającej powierzchni.

2017 / 2018dr hab. inż.
Grzegorz Cieplok
cieplok@agh.edu.pl
Modelowanie ruchu rakiety w ujęciu równań Eulera. (Praca podjęta i zrealizowana)


Opis:

Praca obejmuje zadanie sformułowania dynamicznych równań rakiety jako ciała w ruchu ogólnym w pobliżu Ziemi w ujęciu równań Newtona-Eulera. Model poza siłą cieżkości rakiery powinien uwzględniać podstawowe oddziaływaia aerodynamiczne oraz zawierać algorytm do gazodynamicznej stabilizacji ruchu rakiety. Mile widziany kwaternionowy opis położenia kątowego rakiety w przestrzeni.  

Tematy prac magisterskich


semestrpromotortreść
2018 / 2019dr hab. inż.
Krzysztof Kosała
kosala@agh.edu.pl
Badania symulacyjne własności akustycznych przegród stosowanych w zabezpieczeniach wibroakustycznych


Opis:

Celem pracy jest weryfikacja badań symulacyjnych obliczania parametrów akustycznych przegród stosowanych przy konstrukcji zabezpieczeń wibroakustycznych.

2018 / 2019dr hab. inż.
Krzysztof Kosała
kosala@agh.edu.pl
Analiza własności dźwiękoizolacyjnych płyt przy użyciu modeli obliczeniowych


Opis:

Głównym celem pracy jest wyznaczenie charakterystyk izolacyjności akustycznej oraz jednoliczbowych ważonych wskaźników izolacyjności akustycznej Rw dla płyt stosowanych w zabezpieczeniach wibroakustycznych jako pojedyncze przegrody jednorodne.

2017 / 2018dr hab. inż.
Krzysztof Kosała
kosala@agh.edu.pl
Modelowanie charakterystyk pochłaniania dźwięku przez materiały porowate i włókniste.


Opis:

Celem pracy jest wyznaczenie współczynników pochłaniania dźwięku przez wybrane materiały porowate i włókniste przy użyciu modeli teoretycznych a następnie ich weryfikacja poprzez przeprowadzenie badań doświadczalnych. 

2017 / 2018dr hab. inż.
Krzysztof Kosała
kosala@agh.edu.pl
Badania modelowe pochłaniania dźwięku przez płytowe i perforowane ustroje dźwiękochłonne


Opis:

W ramach pracy student ma przeprowadzić analizy wpływu parametrów konstrukcyjnych płytowych i perforowanych ustrojów dźwiękochłonnych na ich właściwości pochłaniania dźwięku. Analizy te wykonywane w ramach symulacji komputerowych na modelach obliczeniowych wybranych ustrojów wymagają weryfikacji przeprowadzonej na drodze badań eksperymentalnych w rurze impedancyjnej. 

2017 / 2018dr hab. inż.
Krzysztof Kosała
kosala@agh.edu.pl
Badania symulacyjne parametrów akustycznych Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.


Opis:

Praca dotyczy zagadnień związanych z analizą parametrów akustycznych obiektu sakralnego, jakim jest Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Obiekt był już przedmiotem wcześniejszych badań akustycznych przeprowadzonych przez pracowników Katedry. Wymagane będzie opracowanie modelu akustycznego bazyliki, jego kalibracja oraz przeprowadzenie analiz symulacyjnych parametrów akustycznych przy uwzględnieniu zapełnienia wnętrza wiernymi.

2017 / 2018dr hab. inż.
Krzysztof Kosała
kosala@agh.edu.pl
Badania parametrów akustycznych zabytkowego kościoła drewnianego.


Opis:

Tematyka pracy dotyczy badań akustycznych obiektu sakralnego, jakim jest kościół św. Bartłomieja w Krakowie-Mogile. Obiekt jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Polsce. Praca wymagała będzie przeprowadzenia badań parametrów akustycznych wnętrza w warunkach in-situ, opracowania modelu akustycznego kościoła oraz analiz parametrów akustycznych przy zmiennym wypełnieniu wnętrza wiernymi i różnej lokalizacji źródła dźwięku.

2017 / 2018dr hab. inż.
Grzegorz Cieplok
cieplok@agh.edu.pl
Wpływ niesymetrii przenośnika wibracyjnego na jego własności ruchowe. (Praca podjęta)


Opis:

Praca obejmuje analizę wpływu niesymetrii przenośnika wibracyjnego wynikających z nieprecyzyjnego wykonania części lub uszkodzeń eksploatacyjnych na jego własności ruchowe. Zasadniczym zadaniem stawianym dyplomantowi będzie wyprowadzenie dynamicznych równań maszyny w ruchu ogólnym przy wykorzystaniu formalizmu Lagrange'a i układu współrzędnych Eulera oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych związanych z występowaniem najczęstszych przypadków niesymetrii.

2015 / 2016prof. dr hab. inż.
Wojciech Batko
batko@agh.edu.pl
Wykorzystania miar entropijnych w monitoringu hałasu


Opis:

Tematyka pracy dotyczy analizy zmienności monitorowanych wskaźników poziomów hałasu do środowiska (na bazie dostarczonych danych z ciągłego długookresowego monitoringu hałasu na terenie miasta Krakowa). Jej celem będzie wykazanie przydatności wprowadzenia do palety obecnych rozwiązań analizy hałasu środowiskowego miar entropijnych. Zakres pracy obejmie: przedstawienie metody analizy zmienności hałasu (według dostarczonych danych) wybranymi miarami entropijnymi, wyznaczenie ich charakterystyk oraz porównanie uwarunkowań towarzyszących klasycznej i entropijnej analizie zmienności hałasu wpływających na niepewność rozpoznań badawczych.

2015 / 2016prof. dr hab. inż.
Wojciech Batko
batko@agh.edu.pl
Analiza przydatności filtru Kalmana do oceny niepewności monitorowanych poziomów dźwięku.


Opis: Tematyka pracy dotyczy analizy przydatności rozwiązań filtracji Kalmanowskiej w budowie algorytmów oceny niepewności pomiarów akustycznych. Wymagała będzie opracowania programu obliczającego niepewność monitorowanych poziomów dźwięku, na bazie dostępnego software’u do filtracji kalmanowskiej. Bazą do analiz będą wartości monitorowanych wskaźników poziomów hałasu, z ciągłego długookresowego monitoringu hałasu na terenie miasta Krakowa. Wyniki pracy będą generowały nowe wskazówki względem obecnych rozwiązań analizy niepewności hałasu środowiskowego.

Studia podyplomowe

Ochrona srodowiska przed hałasem i drganiami

Program studiów podyplomowych obejmuje 240 godz. dydaktycznych, realizowanych w systemie dwusemestralnym. Zajecia odbywaja sie w formie trzech zjazdów weekendowych i jednego zjazdu 9-dniowego (dwa weekendy i jeden tydzien roboczy) w semestrze. Dydaktyka prowadzona jest przez wybitnych specjalistów z zakresu akustyki i drgan, pracowników Katedry Mechaniki i Wibroakustyki oraz zaproszonych wykładowców z Ministerstwa Srodowiska oraz Głównego Urzedu Miar.

Link do strony: www.halas.agh.edu.pl

Koła naukowe KMiW

KN Mechaników ”Decybel”Opiekun: dr inż. Sebastian Pakuła
KN Ergonomii „Komfort”Opiekun: dr inż. Grażyna Wszołek
KN Inżynierii Biomedycznej i BiomechanikiOpiekun: dr inż. Cezary Kasprzak
KN Akustyki ArchitektonicznejOpiekun: dr inż. Adam Pilch
KN Inżynierii AkustycznejOpiekun: dr inż. Dorota Czopek
KN Informatyki w Wibroakustyce "LabAcoustics"Opiekun: dr inż. Paweł Pawlik

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Budynek D-1

tel. +48(12)617-30-64
fax +48(12)633-23-14
email: kmiw(at)agh.edu.pl
Zastępca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Sekretariat:

Małgorzata Bugaj
Justyna Seitz